• TM
  • RU

Google Keep

 18.06.2019  1503

Hormatly adamlar, bu gun men sizi Google Keep programmasy bilen tanyşdyrmakçy.

Belki-de siz ozal bu programma bilen tanyşsyñyz . Ýöne siz ähli mümkinçilikleri hakynda habaryñyz barmyka? Geliñ barlalyñ.


1) Belliklere reñk berip bilme mümkinçiligi.


Reñk berme mümkinçiligi size kän uly bir mümkinçilik däl ýaly bolmagy mümkin. Ýöne tejribeli ellerde ol iş öndürjiligi ýokarlandyrýan güýçli gural bolup bilýär.

Öz ýazan bellikleriñize häsiýetine görä reñk beriñ. Mysal üçin: iş bellikleriñize ýaşyl, şahsy bellikleriñize sary we möhleti dolup gelýän bellikleriñize gyzyl. Netijede siz gerek belligiñizi reñki boýunca tapyp bilersiñiz ýa-da ekranyñ ýokarky sag gapdalynda bolan gözleg belgisine basyñ we gerek reñkizi saýlañ, şondan soñ diñe size gerek reñkli bellikler galar.


2)Wagta ýa-da ýerleşýän ýere görä ýatladýan bellikleri ulanyñ.


Biz näme üçin bellikleri döredýäs? Elbetde, bir hadysany ýa-da maglumaty unutmazlyk üçin. Ýöne biz şonda-da unutsak näme etmeli?


Bu ýagdaýda bize Google Keep kömege geler sebäbi onuñ wagta ýa-da ýerleşýän ýere görä ýatladýan funksiýasy bar.

Mysal üçin: Ol size 2 günden gülleri suwarmagy ýa-da magazinda bolan wagtyñyz satyn almaly zatlaryñ sanowyna seretmegi teklip eder.


3)Ýazañyzda ýarlyklardan peýdalanma mümkinçiligi.


Bellik edýänleriñ köpüsi dürli tegleri ( ýazylan zadyñ belli bir tema degişlidigini añlatmak üçin # belgi goýulýar. Mysal üçin #techno shop comedy techno shop akkaundynyñ gülkili wakasyny añladýar.) ulanmany gowy görýär. Google Keep-de bu funksiýa bar ýöne oña ярлык diýip at beripdirler. Siz ýarlyklary teksti ýazyp durkañyz goşup bilýäñiz onuñ üçin  (#) belgini ýazsañyz programma şol bada sizde bar bolan ýarlyklaryñ sanowyny görkezer eger-de ýok bolsa onda täzesini döretmegi teklip eder. 


4)Bellikleriñizi ýöräp barýarkañyz sesli ýazyñ.


Eger-de size belligiñizi klawiatura arkaly ýazmak kyn düşýän bolsa onda belligiñizi sesli ýazyñ. Google-iñ sesli ýazgysy örän ýokary bolanlygy sebäpli belliker-de ýokary hilli bolýar.


5)Skan edilen tekstleri goşuñ.


Kä wagtyna size ozal ýazylan real bar bolan teksti girizmek gerek bolup bilýär.

Mysal üçin: kitap sahypasy, sapaklaryñ sanowy ýa-da reklamadaky şygar. Onuñ üçin gerek tekstimizi surata düşürýäs.

Soñra suratyñ üstüne basýas. Basanymyzdan soñra ekranyñ sag ýokarsyndaky 3 nokada basýas. Ol ýerden «Распознать текст» ýazgyny saýlaýas. Boldy, Google keep size suratdaky teksti ýazgy şekline geçirer.


6)Bellikeriñizi işdeşleriñiz we maşgalañyz bilen paýlaşyñ.


Google Keep topar bolup işlemek üçin gural az ýöne zerur zatlar bar. Google Keep-de ýazan bellikeriñizi paýlaşyp bolýar. Olar bellikleriñizi okap we üýtgedip bilerler.


Görşüñiz ýaly Google Keep ýönekeýje bellik programmasy däl. Google Keep-den peýdalanmak lezzetli we ýeñil. Ylalaşýañyzmy?

Programmany aşakdaky salgydan ýükläp bilersiñiz:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep