• TM
  • RU

Zarýad beriji enjamyñ kuwwatlylygy nähili bolmaly?

 08.09.2019  1740
Zarýad beriji enjamyñ kuwwatlylygy nähili bolmaly? Zarýad beriji enjamyñ kuwwatlylygy onuñ üstünden geçrip bilýän togunyñ güýjüne bagly bolup durýar. Geçirip bilýän togunyñ güýji zarýad beriji enjamda ýa-da onuñ koropkasynda output we выход  diýen ýa...

Продолжить чтение

Telefonymyza nädip we haýsy ölçeglere görä baha bermeli?

 07.09.2019  1737
Telefonymyza nädip we haýsy ölçeglere görä baha bermeli?Kyn sorag, ýöne jogaby bar. Telefona baha bermek üçin ýörite testler bar olaryñ biride AnTuTu Benchmark. Bu testiñ ýörite programmasy bar. Ony Play Market-den we App Store-dan ýükläp bolýar. Şu ...

Продолжить чтение

Imo chat kimiňki?

 25.07.2019  3336
Gündelik durmuşymyza giňden ornaşan IMO habarlaşma programmasy barada biz näme bilýäris? Aslynda kim çykarsa çykarsyn biz öz ýakynlarymyz bilen aňsat we mugt habarlaşsak bolýa diýesimiz hem gelýä. Ýöne şonda-da ylym tehnologiýanyň ösen döwründe b...

Продолжить чтение

RAM

 16.07.2019  1694
Operatiw ýad - RAM (iñlis d.Random Access Memory) erkin rugsadyñ ýady diýen manyny añladýar.Operatiw ýad telefonyñ göniden-göni smartfonyñ tizligine täsir edýär. Aslynda operatiw ýad uly bolsa ýagny 1Gb ýa-da 2Gb we ondan ýokary onda siz uly hem-de a...

Продолжить чтение

Prosessoryñ ýadrosy.

 16.07.2019  1703
Prosessoryñ ýadrosy.Ýadro - bu prosessoryñ elemendi bolup ol telefonyñ öndürijigini we takt ýygylyny kesgitleýär. Biz köplenç 2 ýa-da 4 ýadroly prosessor diýen düşünjelere gabat gelýäs we ýadro sany näçe köp bolsa şonça esse hem güýçli diýip hasaplaý...

Продолжить чтение

Prosessoryñ takt ýygylygy.

 14.07.2019  1559
Prosessoryñ takt ýygylygy.Тakt ýylgylygy - wagt birliginde ( 1sekuntda) prosessoryñ işläp biljek taktlarynyñ sanyny görkezýän prosessoryñ häsiýetnamasy.Mysal üçin: Eger telefonyñ häsiýetnamasynda 1,7 GHz görkezilen bolsa onda bu telefonyñ 1 sekuntda ...

Продолжить чтение

Telefon saýlananda haýsy görkezijilere üns bermeli?

 14.07.2019  1693
Telefon saýlananda haýsy görkezijilere üns bermeli? Bu her kimi gyzyklandyrýan sorag bolsa gerek. Geliñ bu soragyñ üstünde durup geçeliñ. Ol görkezijileri ähmiýetliligi boýunça aşakdaky şekilde sanap bolar:1) Prosessor2) RAM3) Kamera4) Ekran5) Batare...

Продолжить чтение

GOOGLE CHROME-daky gizlin oýun.

 10.07.2019  2031
GOOGLE CHROME-daky gizlin oýun.Siz bilen Chrome brauzerdäki mini-oýun bilen paýlaşasym gelýär. Siz Chrome brauzere gireniñizde internet tutmasa bir dinozawryñ şeklini görýänsiñiz . Eger siz dinozawryñ üstüne bassañyz Dino Run — Dinosty mini-oýnyny ba...

Продолжить чтение

Smartfon bu näme?

 10.07.2019  1584
Smartfon bu näme? Smartfonlar bu halk dili bilen aýtsak el telefony. Eger-de telefonyñ ekrany 5 duýmdan az bolsa oña - smartfon we 7 duymdan ýokary bolsa oña planşet diýip atlandyrylýar. Planşetleriñ hemmesinden jañ edip bolmaýar. Ekrany 5-7 duým ara...

Продолжить чтение

Google Keep

 18.06.2019  1825
Hormatly adamlar, bu gun men sizi Google Keep programmasy bilen tanyşdyrmakçy.Belki-de siz ozal bu programma bilen tanyşsyñyz . Ýöne siz ähli mümkinçilikleri hakynda habaryñyz barmyka? Geliñ barlalyñ.1) Belliklere reñk berip bilme mümkinçiligi.Reñk b...

Продолжить чтение

Push-habarjyklar.

 15.06.2019  1767
Android telefonlarda push-habarlary nädip öçürmeli?Hormatly adamlar, biz telefonymyzda birtopar programmalary ulanýas (oýunlar, messenjerler we ş.m.). We ol programmalar bize dürli habar-maglumatlary ugradyp durýar olara başgaça puş-habarlar diýilýär...

Продолжить чтение

MobiMover

 15.06.2019  1740
Köp adam kompýuter bilen maglumat alyş-çalyş etmeklik kyn bolanlygy sebäpli IOS ulgamyny tankytlaýarlar.MobiMover näme?MobiMover — bu iOS ulgamda işleýän enjamlar bilen kompýuteriñ arasynda maglumatlary faýllary alyş-çalyş etmäge niýetlenen Windows-d...

Продолжить чтение