• TM
  • RU

"" ulanyjynyň bildirişleri

Satlyk 1 komnat 30 mkr bahasy 17 onysyk bolar

Satlyk 1 komnat 30 mkr 3 etaznyy jayyn 1 nji etazy remonty arassa oswezit edilen gosy icinde galanok dine boyler galyar dokumentlary satlyga...
17
17
24.07.2020

Satlyk 1 komnat hitrowka bahasy 20 onysyk bolar

Satlyk 1 komnat hitrowka 2 etaznyy jayyn 1 nji etazy wysoko potolocnyy dom remonty ewro icinde gosy galanok 42 kw metr dokumentlary satlyga ...
20
20
24.07.2020

Satlyk 4 komnat Coganly kotedz bahasy 67

Satlyk 4 komnat Coganly Kotedz gos remont gosy icinde yok dokumentlary satlyga tayyn 135 kw metr bahasy 67 bergisi bilen onysyk bolar yerind...
67
67
22.07.2020

Satlyk 1 komnat 30 mkr bahasy 22 onysyk bolar

Satlyk 1 komnat 30 mkr 3 etaznyy jayyn 1 nji etazy remonty ewro taze edilen gosy icinde yok dokumentlary satlyga tayyn icinde hic kim yasama...
22
22
22.07.2020

Satlyk 2 komnat Puskin teatryn yany bahasy 41

Satlyk 2 komnat Magtymguly-Astrowskinin yany 3 etaznyy jayyn 2 nji etazy remonty arassa wysokopotolocnyy dom 62 kw metr dokumentlary satlyga...
41
41
22.07.2020

Satlyk 2 komnat Puskin teatryn yany bahasy 41

Satlyk 2 komnat Magtymguly-Astrowskinin yany 3 etaznyy jayyn 2 nji etazy remonty arassa wysokopotolocnyy dom 62 kw metr dokumentlary satlyga...
41
41
22.07.2020

Satlyk 4 komnat Mir 2 bahasy 36 onysyk bolar

Satlyk 4 komnat Mir 2 5 etaznyy jayyn 5 nji etazy remonty arassa gosy icinde yok 95 kw metr dokumentlary satlyga tayyn bahasy 36 onysyk bola...
36
36
22.07.2020

Satlyk 4 komnat Mir 2/1 bahasy 42 onysyk bolar

Satlyk 4 komnat Mir 2/1 5 etaznyy jayyn 4 nji etazy bez remont gosy icinde yok 90 kw metr dokumentlary satlyga tayyn bahasy 42 onysyk bolat ...
42
42
22.07.2020

Satlyk 1 komnat 30 mkr bahasy 17 onysyk bolar

Satlyk 1 komnat 30 mkr 3 etaznyy jayyn 1 nji etazy remonty arassa oswezit edilen gosy icinde yok dine boyler galyar dokumenty satlyga tayyn ...
17
17
22.07.2020

Satlyk 1 komnat 30 mkr

Satlyk 1 komnat 30 mkr 4 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty taze edilen icinde hic kim yasamadyk 36 kw metr dokumentlary satlyga tayyn bahasy...
18
18
12.07.2020

Satlyk 1 komnat 30 mkr

Satlyk 1 komnat 30 mkr 4 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty horos dokumentlary satlyga tayyn 36 kw metr bahasy 18 onysyk bolar

18
18
05.07.2020

Satlyk 2 komnat Mir 2

Satlyk 2 komnat Mir 2 9 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty orta dokumentlary satlyga tayyn 60 kw metr bahasy 29 onysyk bolar

29
29
05.07.2020

Satlyk 1 komnat 11 mkr

Satlyk 1 komnat 11 mkr 4 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty horos dokumentlary satlyga tayyn 42 kw metr bahasy 19 onysyk bolar

19
19
05.07.2020

Satlyk 1 komnat Gagarin

Satlyk 1 komnat Gagarin 4 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty arassa dokumentlary satlyga tayyn 44 kw metr bahasy 19 onysyk bolar

19
19
05.07.2020

Satlyk 3 kom

Satlyk 3 kom Amerikanskiý posolstwanyñ garşysynda 2 etaznyý jaýyñ 2 nji etazy remonty taze edilen beýikli...
25

Satlyk 3 kom Amerikan pos yany

Satlyk 3 komnat Amerikanskiy posolstwanyn garsysyndaky 2 etaznyy jayyn 2 nji etazy remonty taze hemme gosy galyar 63 kw metr bahasy 25.onysy...
25
25
27.06.2020

Satlyk 1 kom Gagarin

Satlyk 1 komnat Gagarin 4 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty arassa dokumentlary satlyga tayyn 44 kw metr bahasy 19 onysyk bolar aljak adama ...
19
19
27.06.2020

Satlyk 2 kom Mir 2

Satlyk 2 komnat Mir 2 9 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty orta dokumentlary satlyga tayyn mebeli tehnikasy galanok 60 kw metr bahasy 29.onys...
29
29
27.06.2020

Satlyk 1 kom 30 mkr

Satlyk 1 komnat 30 mkr 4 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty horos dokumentlary satlyga tayyn 36 kw metr bahasy 18 onysyk bolar aljak adama al...
18
18
27.06.2020

Arenda 2 kom hitrowka

Arenda 2 komnat hitrowka 2 nji etazy turkmenskiy wariyant potentli masgala ucin bahasy 1nji ay 3.600 sonkylary 2.600

2.600
2.600
27.06.2020

Satlyk 2 kom Mir 1

Satlyk 2 kom Mir 1 4 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty orta dokumentlary satlyga tayyn 62 kw metr bahasy 27 onysyk bolar aljak adama

27
27
27.06.2020

Satlyk 1 kom 30 mkr

Satlyk 1 kommat 30 mkr 4 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty horos dokumentlary satlyga tayyn 36 kw metr bahasy 18 onysyk bolar aljak adama

18
18
27.06.2020

Satlyk 3 kom elitka 15 nji tapgyr

Satlyk 3 komnat elitka 15 nji tapgyr 12 etaznyy jayyn 1 nji etazy remonty arassa meb eli tehnikasy galyar dokumentlary tayyn 180 kw metr bah...
107$
107$
20.06.2020

Satlyk 2 kom Mir 1

Satlyk 2 komnat Mir 1 4 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty orta dokumentlary tayyn 62 kw metr bahasy 27.000 onysyk bolar

27.000
27.000
20.06.2020

Satlyk 3 kom elitka 15 nji tapgyr

Satlyk 3 komnat elitka 15 nji tapgyr 12 etaznyy jayyn 1 nji etazy remonty arassa mebeli tehnikasy galyar dokumentlary tayyn 180 kw metr baha...
107$
107$
20.06.2020

Satlyk 2 kom Mir 1

Satlyk 2 komnat Mir 1 4 etaznyy jayyn 4 nji etazy remonty orta 62 kw metr dokumentlary tayyn bahasy 27.000

27.000
27.000
16.06.2020